بزرگترین تامین کننده لوله کاروگیت کشور

اتصالات پلی اتیلن - اتصالات لوله پلی اتیلن

(یکشنبه 1402/12/13)

قیمت اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن - اتصالات لوله پلی اتیلن

قیمت اتصالات پلی اتیلن

در جدول زیر، قیمت اتصالات پلی اتیلن درج شده است. در صورت داشتن هرگونه سوال و ابهام با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.

قیمت اتصالات پلی اتیلن
نام کالا قیمت (تومان)
آبفشان 1/2 اینچ 6600
آچار پانچ 30000
اتصال فلنجدار110*4" 602500
اتصال فلنجدار125*5" 921200
اتصال فلنجدار63*2" 286900
اتصال فلنجدار75*2½" 366900
اتصال فلنجدار90*3" 443900
اتصال فلنجدار90*4" 555500
اتصال ماده 25*1" 15500
اتصال ماده110*3" 305800
اتصال ماده110*4" 308800
اتصال ماده125*4" 465700
اتصال ماده125*5" 467700
اتصال ماده20*½" 11600
اتصال ماده25*½" 15100
اتصال ماده25*¾" 15100
اتصال ماده32*1" 22400
اتصال ماده32*½" 22400
اتصال ماده32*¾" 22400
اتصال ماده40*1¼" 37900
اتصال ماده50*1½" 60800
اتصال ماده50*2" 60800
اتصال ماده63*1¼" 79500
اتصال ماده63*1½" 75500
اتصال ماده63*2" 79500
اتصال ماده75*2" 138500
اتصال ماده75*2½" 138500
اتصال ماده90*2" 183600
اتصال ماده90*2½" 183600
اتصال ماده90*3" 183600
اتصال نر110*3" 331500
اتصال نر110*4" 331500
اتصال نر125*4" 510100
اتصال نر125*5" 510100
اتصال نر20*½" 10600
اتصال نر25*1" 14300
اتصال نر25*½" 14300
اتصال نر25*¾" 14300
اتصال نر32*1" 22400
اتصال نر40*1¼" 36900
اتصال نر50*1½" 56300
اتصال نر50*2" 56300
اتصال نر63*2" 80300
اتصال نر75*2" 144400
اتصال نر75*2½" 144400
اتصال نر90*2" 199900
اتصال نر90*3" 199900
اورینگ اتصال 125 16560
اورینگ اتصال 20 520
اورینگ اتصال 25 810
اورینگ اتصال 32 1410
اورینگ اتصال 63 4170
اورینگ اتصال 75 6430
اورینگ اتصال110 12300
اورینگ اتصال40 2430
اورینگ اتصال50 3630
اورینگ اتصال90 9300
بست ابتدائی 16 730
بست ابتدائی 5/8 1050
بست ابتدائی 6 630
بست ابتدائی تیپ 3400
بست ابتدائی تیپ 5/8 فشاری 3400
بست انتهایی 16 620
بوشینگ110 14600
بوشینگ125 19900
بوشینگ20 350
بوشینگ25 630
بوشینگ32 940
بوشینگ40 2100
بوشینگ50 3100
بوشینگ63 3500
بوشینگ75 5800
بوشینگ90 10000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 110*160 616000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 125*160 640000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 160*200 964000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 25*32 59500
تبدیل الکتروفیوژن الفو 32*63 107000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 40*50 74900
تبدیل الکتروفیوژن الفو 63*110 243000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 63*90 171000
تبدیل الکتروفیوژن الفو 90*110 261000
تبدیل جوشی 110*63 13700
تبدیل جوشی 110*75 13700
تبدیل جوشی 110*90 13700
تبدیل جوشی 125*110 25500
تبدیل جوشی 160*110 31200
تبدیل جوشی 160*125 31500
تبدیل جوشی 63*50 5500
تبدیل جوشی 75*50 7100
تبدیل جوشی 75*63 7100
تبدیل جوشی 90*63 9900
تبدیل جوشی 90*75 9900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1" * ½" 6300
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1" * ¾" 6300
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1¼" * 1" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1¼" * ¾" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1½" * 1" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1½" * 1¼" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ1½" * ¾" 16100
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ2" * 1" 19900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ2" * 1¼" 19900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ2" * 1½" 19900
تبدیل دنده ای روپیچ تو پیچ¾" * ½" 3450
تبدیل110*63 فشار 10 بار 32100
تبدیل110*63 فشار 16 بار 48100
تبدیل110*63 فشار 6 بار 25100
تبدیل110*75 فشار 10 بار 32100
تبدیل110*75 فشار 16 بار 48100
تبدیل110*75 فشار 6 بار 25100
تبدیل110*90 فشار 10 بار 32100
تبدیل110*90 فشار 16 بار 48100
تبدیل110*90 فشار 6 بار 25100
تبدیل125*110 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*110 فشار 16 بار 69100
تبدیل125*110 فشار 6 بار 31600
تبدیل125*63 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*63 فشار 16 بار 59900
تبدیل125*63 فشار 6 بار 31500
تبدیل125*75 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*75 فشار 16 بار 59900
تبدیل125*75 فشار 6 بار 31600
تبدیل125*90 فشار 10 بار 46100
تبدیل125*90 فشار 16 بار 69100
تبدیل125*90 فشار 6 بار 31600
تبدیل140*110 فشار 10 بار 53100
تبدیل140*110 فشار 6 بار 45900
تبدیل140*110 فشار16 بار 79600
تبدیل140*125 فشار 10 بار 53100
تبدیل140*125 فشار 16 بار 79600
تبدیل140*125 فشار 6 بار 45900
تبدیل160*110 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*110 فشار 16 بار 116500
تبدیل160*110 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*125 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*125 فشار 16 بار 116500
تبدیل160*125 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*140 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*140 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*140 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*63 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*63 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*63 فشار 6 بار 53300
تبدیل160*90 فشار 10 بار 77900
تبدیل160*90 فشار 16 بار 116800
تبدیل160*90 فشار 6 بار 53300
تبدیل180*110 فشار 10 بار 134900
تبدیل180*110 فشار 16 بار 202200
تبدیل180*110 فشار 6 بار 89900
تبدیل180*125 فشار 10 بار 134900
تبدیل180*125 فشار 16 بار 202200
تبدیل180*125 فشار 6 بار 89900
تبدیل180*160 فشار 10 بار 134900
تبدیل180*160 فشار 16 بار 202200
تبدیل180*160 فشار 6 بار 89800
تبدیل180*90 فشار 10 بار 134900
تبدیل180*90 فشار 16 بار 202200
تبدیل180*90 فشار 6 بار 89900
تبدیل200*110 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*110 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*110 فشار 6 بار 91900
تبدیل200*125 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*125 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*125 فشار 6 بار 91900
تبدیل200*160 فشار 10 بار 141100
تبدیل200*160 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*160 فشار 6 بار 96400
تبدیل200*180 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*180 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*180 فشار 6 بار 91900
تبدیل200*90 فشار 10 بار 137500
تبدیل200*90 فشار 16 بار 206500
تبدیل200*90 فشار 6 بار 91900
تبدیل225*110 فشار 10 بار 199900
تبدیل225*110 فشار 16 بار 299900
تبدیل225*110 فشار 6 بار 147100
تبدیل225*160 فشار 10 بار 199900
تبدیل225*160 فشار 16 بار 299800
تبدیل225*160 فشار 6 بار 147100
تبدیل225*200 فشار 10 بار 198900
تبدیل225*200 فشار 16 بار 298900
تبدیل225*200 فشار 6 بار 147100
تبدیل250*110 فشار 10 بار 210300
تبدیل250*110 فشار 16 بار 315500
تبدیل250*110 فشار 6 بار 157400
تبدیل250*125 فشار 10 بار 210300
تبدیل250*125 فشار 16 بار 315500
تبدیل250*125 فشار 6 بار 157400
تبدیل250*160 فشار 10 بار 210300
تبدیل250*160 فشار 16 بار 315500
تبدیل250*160 فشار 6 بار 157400
تبدیل250*200 فشار 10 بار 210300
تبدیل250*200 فشار 16 بار 315500
تبدیل250*200 فشار 6 بار 157400
تبدیل315*160 فشار 10 بار 367700
تبدیل315*160 فشار 16 بار 551500
تبدیل315*160 فشار 6 بار 281600
تبدیل315*200 فشار 10 بار 367700
تبدیل315*200 فشار 16 بار 551600
تبدیل315*200 فشار 6 بار 281100
تبدیل315*250 فشار 10 بار 367700
تبدیل315*250 فشار 16 بار 551500
تبدیل315*250 فشار 6 بار 281100
تبدیل355*200 فشار 10 بار 458900
تبدیل355*200 فشار 16 بار 688800
تبدیل355*200 فشار 6 بار 317200
تبدیل355*250 فشار 10 بار 458900
تبدیل355*250 فشار 16 بار 688800
تبدیل355*250 فشار 6 بار 317200
تبدیل355*315 فشار 10 بار 458900
تبدیل355*315 فشار 16 بار 688800
تبدیل355*315 فشار 6 بار 317200
تبدیل400*200 فشار 10 بار 573500
تبدیل400*200 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*200 فشار 6 بار 394100
تبدیل400*250 فشار 10 بار 573600
تبدیل400*250 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*250 فشار 6 بار 394100
تبدیل400*315 فشار 10 بار 573600
تبدیل400*315 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*315 فشار 6 بار 394100
تبدیل400*355 فشار 10 بار 573500
تبدیل400*355 فشار 16 بار 860100
تبدیل400*355 فشار 6 بار 394100
تبدیل50*32 فشار 10 بار 6900
تبدیل50*32 فشار 16 بار 8400
تبدیل50*40 فشار 10 بار 6900
تبدیل50*40 فشار 16 بار 8400
تبدیل63*32 فشار 10 بار 8400
تبدیل63*32 فشار 16 بار 12600
تبدیل63*32 فشار 6 بار 6900
تبدیل63*40 فشار 10 بار 8400
تبدیل63*40 فشار 16 بار 12500
تبدیل63*40 فشار 6 بار 6900
تبدیل63*50 فشار 10 بار 8400
تبدیل63*50 فشار 16 بار 12600
تبدیل63*50 فشار 6 بار 6500
تبدیل75* 50فشار 10 بار 13100
تبدیل75*50 فشار 16 بار 19600
تبدیل75*50 فشار 6 بار 9500
تبدیل75*63 فشار 10 بار 13100
تبدیل75*63 فشار 16 بار 19600
تبدیل75*63 فشار 6 بار 9500
تبدیل90*50 فشار 10 بار 22100
تبدیل90*50 فشار 16 بار 33100
تبدیل90*50 فشار 6 بار 16700
تبدیل90*63 فشار 10 بار 22100
تبدیل90*63 فشار 16 بار 33100
تبدیل90*63 فشار 6 بار 16700
تبدیل90*75 فشار 10 بار 22100
تبدیل90*75 فشار 16 بار 35100
تبدیل90*75 فشار 6 بار 16700
توری بابلر 230
جعبه شیر 10 اینچ * 15 اینچ 375000
جعبه شیر 6 اینج 59000
جعبه شیر 9 اینچ 119000
درپوش 6 630
درپوش انتهایی110 304500
درپوش انتهایی125 446400
درپوش انتهایی20 8500
درپوش انتهایی25 12100
درپوش انتهایی32 19700
درپوش انتهایی40 32100
درپوش انتهایی50 46700
درپوش انتهایی63 70700
درپوش انتهایی75 129800
درپوش انتهایی90 180100
درپوش تست 110 6200
درپوش تست 125 8500
درپوش تست 160 12300
درپوش تست 63 2000
درپوش تست 75 2600
درپوش تست 90 3600
درپوش تست50 1300
درپوش دنده ای ½" 2800
درپوش دنده ای1" 8100
درپوش دنده ای1¼" 9900
درپوش دنده ای1½" 14300
درپوش دنده ای2" 21900
درپوش دنده ای21/2" 39900
درپوش دنده ای3" 52500
درپوش دنده ای4" 86500
درپوش دنده ای¾" 4800
دریپر روی خط 4 لیتر 1190
دریپر زیتونی 1360
دریچه بازدید 110 46100
دریچه بازدید 63 21900
رابط 16 730
رابط تبدیل110*63 463500
رابط تبدیل110*75 463500
رابط تبدیل110*90 463500
رابط تبدیل125*110 732500
رابط تبدیل125*63 732800
رابط تبدیل125*75 732500
رابط تبدیل125*90 732500
رابط تبدیل25*20 19900
رابط تبدیل32*20 29100
رابط تبدیل32*25 29100
رابط تبدیل40*25 47500
رابط تبدیل40*32 47500
رابط تبدیل50*32 74800
رابط تبدیل50*40 74800
رابط تبدیل63*32 112000
رابط تبدیل63*40 121000
رابط تبدیل63*50 121000
رابط تبدیل75*50 194300
رابط تبدیل75*63 194300
رابط تبدیل90*63 311400
رابط تبدیل90*75 311400
رابط تیپ به 1/2 3400
رابط تیپ به 16 3400
رابط تیپ به تیپ 4200
رابط مساوی 125 844200
رابط مساوی 20 16900
رابط مساوی 25 22500
رابط مساوی 32 35100
رابط مساوی110 564500
رابط مساوی40 60200
رابط مساوی50 89900
رابط مساوی63 132900
رابط مساوی75 245300
رابط مساوی90 332200
زانو 16 920
زانو 45 درجه 110 29100
زانو 45 درجه 125 49800
زانو 45 درجه 160 79800
زانو 45 درجه 50 5100
زانو 45 درجه 63 7200
زانو 45 درجه 75 12100
زانو 45 درجه 90 19700
زانو 45 درجه110 فشار 10 بار 68300
زانو 45 درجه110 فشار 16 بار 102500
زانو 45 درجه110 فشار 6 بار 52300
زانو 45 درجه125 فشار 10 بار 92200
زانو 45 درجه125 فشار 16 بار 147300
زانو 45 درجه125 فشار 6 بار 69300
زانو 45 درجه160 فشار 10 بار 185300
زانو 45 درجه160 فشار 16 بار 273400
زانو 45 درجه160 فشار 6 بار 130800
زانو 45 درجه200 فشار 10 بار 348800
زانو 45 درجه200 فشار 16 بار 523200
زانو 45 درجه200 فشار 6 بار 263300
زانو 45 درجه250 فشار 10 بار 562200
زانو 45 درجه250 فشار 16 بار 843400
زانو 45 درجه250 فشار 6 بار 411500
زانو 45 درجه315 فشار 10 بار 1103300
زانو 45 درجه315 فشار 16 بار 1655500
زانو 45 درجه315 فشار 6 بار 811100
زانو 45 درجه355 فشار 10 بار 1138300
زانو 45 درجه355 فشار 16 بار 1707500
زانو 45 درجه355 فشار 6 بار 833500
زانو 45 درجه40 فشار 10 بار 13100
زانو 45 درجه40 فشار 16 بار 16900
زانو 45 درجه50 فشار 10 بار 13100
زانو 45 درجه50 فشار 16 بار 16900
زانو 45 درجه63 فشار 10 بار 20300
زانو 45 درجه63 فشار 16 بار 26200
زانو 45 درجه63 فشار 6 بار 16100
زانو 45 درجه75 فشار 10 بار 29300
زانو 45 درجه75 فشار 16 بار 44100
زانو 45 درجه75 فشار 6 بار 21500
زانو 45 درجه90 فشار 10 بار 39500
زانو 45 درجه90 فشار 16 بار 51100
زانو 45 درجه90 فشار 6 بار 26700
زانو 90 درجه 110 33500
زانو 90 درجه 125 59900
زانو 90 درجه 160 89900
زانو 90 درجه 32 فشار 10 بار 8900
زانو 90 درجه 63 9900
زانو 90 درجه 75 11900
زانو 90 درجه 90 18900
زانو 90 درجه110 فشار 10 بار 100700
زانو 90 درجه110 فشار 16 بار 151600
زانو 90 درجه110 فشار 6 بار 81900
زانو 90 درجه125 فشار 10 بار 117700
زانو 90 درجه125 فشار 16 بار 176600
زانو 90 درجه125 فشار 6 بار 89900
زانو 90 درجه140 فشار 10 بار 156800
زانو 90 درجه140 فشار 16 بار 235200
زانو 90 درجه140 فشار 6 بار 116100
زانو 90 درجه160 فشار 10 بار 227500
زانو 90 درجه160 فشار 16 بار 341200
زانو 90 درجه160 فشار 6 بار 178900
زانو 90 درجه180 فشار 10 بار 377700
زانو 90 درجه180 فشار 16 بار 566600
زانو 90 درجه180 فشار 6 بار 300100
زانو 90 درجه200 فشار 10 بار 400900
زانو 90 درجه200 فشار 16 بار 599900
زانو 90 درجه200 فشار 6 بار 322500
زانو 90 درجه225 فشار 10 بار 633300
زانو 90 درجه225 فشار 16 بار 949900
زانو 90 درجه225 فشار 6 بار 555500
زانو 90 درجه250 فشار 10 بار 659900
زانو 90 درجه250 فشار 16 بار 989800
زانو 90 درجه250 فشار 6 بار 577400
زانو 90 درجه280 فشار 10 بار 1255500
زانو 90 درجه280 فشار 16 بار 1883800
زانو 90 درجه280 فشار 6 بار 911100
زانو 90 درجه315 فشار 10 بار 1303100
زانو 90 درجه315 فشار 6 بار 969800
زانو 90 درجه315 فشار16 بار 1954500
زانو 90 درجه32 فشار 16 بار 13500
زانو 90 درجه355 فشار 10 بار 1412500
زانو 90 درجه355 فشار 16 بار 2118800
زانو 90 درجه355 فشار 6 بار 1003500
زانو 90 درجه40 فشار 10 بار 8900
زانو 90 درجه40 فشار 16 بار 13500
زانو 90 درجه400 فشار 10 بار 2494900
زانو 90 درجه400 فشار 16 بار 3742500
زانو 90 درجه400 فشار 6 بار 1876200
زانو 90 درجه50 3600
زانو 90 درجه50 فشار 10 بار 11900
زانو 90 درجه50 فشار 16 بار 17600
زانو 90 درجه50 فشار 6 بار 11600
زانو 90 درجه63 فشار 10 بار 18200
زانو 90 درجه63 فشار 16 بار 27800
زانو 90 درجه63 فشار 6 بار 14900
زانو 90 درجه75 فشار 10 بار 30800
زانو 90 درجه75 فشار 16 بار 46200
زانو 90 درجه75 فشار 6 بار 23900
زانو 90 درجه90 فشار 10 بار 49800
زانو 90 درجه90 فشار 16 بار 74700
زانو 90 درجه90 فشار 6 بار 39400
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 110 301000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 25 63000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 32 66000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 63 136000
زانو الکتروفیوژن 45 درجه الفو 90 221000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 110 327000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 125 436000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 160 818000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 200 1295000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه 90 228000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 110 327000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 125 436000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 160 818000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 200 1295000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 25 57500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 30 60500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 63 131000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه الفو 90 228000
زانو الکتروفیوژن 90 درجه25 57500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه32 60500
زانو الکتروفیوژن 90 درجه63 131000
زانو ماده110*3" 433800
زانو ماده110*4" 433800
زانو ماده20*½" 13300
زانو ماده25*½" 18400
زانو ماده25*¾" 18400
زانو ماده32*1" 28200
زانو ماده32*½" 28200
زانو ماده32*¾" 28200
زانو ماده40*1¼" 49200
زانو ماده50*1½" 75000
زانو ماده63*1¼" 120100
زانو ماده63*1½" 120100
زانو ماده63*2" 120100
زانو ماده75*2" 213400
زانو ماده75*2½" 213400
زانو ماده90*2" 259900
زانو ماده90*2½" 259900
زانو ماده90*3" 259900
زانو مساوی110 645900
زانو مساوی125 961800
زانو مساوی20 17700
زانو مساوی25 23900
زانو مساوی32 39800
زانو مساوی40 66900
زانو مساوی50 99900
زانو مساوی63 151900
زانو مساوی75 290700
زانو مساوی90 390500
زانو نر"110*3 434500
زانو نر110*4" 434500
زانو نر125*4" 619300
زانو نر125*5" 619300
زانو نر20*½" 12100
زانو نر25*¾" 15400
زانو نر32*1" 25900
زانو نر40*1¼" 43900
زانو نر50*1½" 68700
زانو نر50*2" 68700
زانو نر63*1½" 97900
زانو نر63*2" 97900
زانو نر75*2" 206100
زانو نر75*2½" 206100
زانو نر90*3" 274800
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 110 444000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 125 622000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 160 1300000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 180 2020000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 200 2020000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 225 3150000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 25 61000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 250 3790000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 32 69000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 50 159000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 63 166000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 75 220000
سراه الکتروفیوژن مساوی الفو 90 317000
سراه تبدیل110*63 885800
سراه تبدیل110*63*110 فشار 10 بار 107100
سراه تبدیل110*63*110 فشار 16 بار 160500
سراه تبدیل110*63*110 فشار 6 بار 80100
سراه تبدیل110*75 885800
سراه تبدیل110*75*110 فشار 10 بار 107100
سراه تبدیل110*75*110 فشار 16 بار 160500
سراه تبدیل110*75*110 فشار 6 بار 80100
سراه تبدیل110*90 885800
سراه تبدیل110*90*110 فشار 10 بار 107100
سراه تبدیل110*90*110 فشار 16 بار 160500
سراه تبدیل110*90*110 فشار 6 بار 80100
سراه تبدیل125*110 1325500
سراه تبدیل125*110*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*110*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*110*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل125*63 1325500
سراه تبدیل125*63*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*63*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*63*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل125*75 1325500
سراه تبدیل125*75*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*75*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*75*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل125*90 1325500
سراه تبدیل125*90*125 فشار 10 بار 147900
سراه تبدیل125*90*125 فشار 16 بار 221800
سراه تبدیل125*90*125 فشار 6 بار 110700
سراه تبدیل140*125*140 فشار 10 بار 260300
سراه تبدیل140*125*140 فشار 16 بار 389900
سراه تبدیل140*125*140 فشار 6 بار 198800
سراه تبدیل160*110*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*110*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*110*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل160*125*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*125*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*125*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل160*63*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*63*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*63*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل160*90*160 فشار 10 بار 261100
سراه تبدیل160*90*160 فشار 16 بار 391500
سراه تبدیل160*90*160 فشار 6 بار 199900
سراه تبدیل180*125*180 فشار 10 بار 458200
سراه تبدیل180*125*180 فشار 16 بار 687300
سراه تبدیل180*125*180 فشار 6 بار 344400
سراه تبدیل180*160*180 فشار 10 بار 458200
سراه تبدیل180*160*180 فشار 16 بار 687300
سراه تبدیل180*160*180 فشار 6 بار 344400
سراه تبدیل200*110*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*110*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*110*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*125*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*125*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*125*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*160*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*160*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*160*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*63*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*63*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*63*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل200*90*200 فشار 10 بار 459100
سراه تبدیل200*90*200 فشار 16 بار 688800
سراه تبدیل200*90*200 فشار 6 بار 345500
سراه تبدیل225*110*225 فشار 10 بار 591900
سراه تبدیل225*110*225 فشار 16 بار 888300
سراه تبدیل225*110*225 فشار 6 بار 438900
سراه تبدیل225*160*225 فشار 10 بار 591900
سراه تبدیل225*160*225 فشار 16 بار 888300
سراه تبدیل225*160*225 فشار 6 بار 438900
سراه تبدیل225*200*225 فشار 10 بار 591900
سراه تبدیل225*200*225 فشار 16 بار 888300
سراه تبدیل225*200*225 فشار 6 بار 438900
سراه تبدیل25*20 32400
سراه تبدیل250*110*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*110*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*110*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل250*125*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*125*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*125*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل250*160*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*160*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*160*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل250*200*250 فشار 10 بار 855800
سراه تبدیل250*200*250 فشار 16 بار 1283800
سراه تبدیل250*200*250 فشار 6 بار 690900
سراه تبدیل315*160*315 فشار 10 بار 1408500
سراه تبدیل315*160*315 فشار 16 بار 2112500
سراه تبدیل315*160*315 فشار 6 بار 1092800
سراه تبدیل315*200*315 فشار 10 بار 1408500
سراه تبدیل315*200*315 فشار 16 بار 2112500
سراه تبدیل315*200*315 فشار 6 بار 1092800
سراه تبدیل315*250*315 فشار 10 بار 1408500
سراه تبدیل315*250*315 فشار 16 بار 2112500
سراه تبدیل315*250*315 فشار 6 بار 1092800
سراه تبدیل32*20 49800
سراه تبدیل32*25 49800
سراه تبدیل355*200*355 فشار 10 بار 1783500
سراه تبدیل355*200*355 فشار 16 بار 2675700
سراه تبدیل355*200*355 فشار 6 بار 1247500
سراه تبدیل355*250*355 فشار 10 بار 1783500
سراه تبدیل355*250*355 فشار 16 بار 2675700
سراه تبدیل355*250*355 فشار 6 بار 1247500
سراه تبدیل355*315*355 فشار 10 بار 1783500
سراه تبدیل355*315*355 فشار 16 بار 2675700
سراه تبدیل355*315*355 فشار 6 بار 1247500
سراه تبدیل40*25 83100
سراه تبدیل40*32 83100
سراه تبدیل400*200*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*200*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*200*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل400*250*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*250*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*250*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل400*315*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*315*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*315*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل400*355*400 فشار 10 بار 2463900
سراه تبدیل400*355*400 فشار 16 بار 3695500
سراه تبدیل400*355*400 فشار 6 بار 1881500
سراه تبدیل50*32 132900
سراه تبدیل50*32*50 فشار 10 بار 22800
سراه تبدیل50*32*50 فشار 16 بار 32900
سراه تبدیل50*40 132900
سراه تبدیل50*40*50 فشار 10 بار 22800
سراه تبدیل50*40*50 فشار 16 بار 32900
سراه تبدیل63*32 199900
سراه تبدیل63*32*63 فشار 10 بار 32900
سراه تبدیل63*32*63 فشار 16 بار 49400
سراه تبدیل63*32*63 فشار 6 بار 27300
سراه تبدیل63*40 199900
سراه تبدیل63*50 199900
سراه تبدیل63*50*63 فشار 10 بار 32900
سراه تبدیل63*50*63 فشار 16 بار 49400
سراه تبدیل63*50*63 فشار 6 بار 27300
سراه تبدیل75*50 336200
سراه تبدیل75*50*75 فشار 10 بار 46100
سراه تبدیل75*50*75 فشار 16 بار 69100
سراه تبدیل75*50*75 فشار 6 بار 35600
سراه تبدیل75*63 336200
سراه تبدیل75*63*75 فشار 10 بار 46100
سراه تبدیل75*63*75 فشار 16 بار 69100
سراه تبدیل75*63*75 فشار 6 بار 35600
سراه تبدیل90*63 533500
سراه تبدیل90*63*90 فشار 10 بار 66100
سراه تبدیل90*63*90 فشار 16 بار 99100
سراه تبدیل90*63*90 فشار 6 بار 51200
سراه تبدیل90*75 533500
سراه تبدیل90*75*90 فشار 10 بار 66100
سراه تبدیل90*75*90 فشار 16 بار 99100
سراه تبدیل90*75*90 فشار 6 بار 51200
سراه جوشی 45 درجه 110 88500
سراه جوشی 45 درجه 110*63 88500
سراه جوشی 45 درجه 110*90 88500
سراه جوشی 45 درجه 125 95900
سراه جوشی 45 درجه 125*110 95900
سراه جوشی 45 درجه 160 129900
سراه جوشی 45 درجه 160*110 129900
سراه جوشی 45 درجه 50 12100
سراه جوشی 45 درجه 63*50 17600
سراه جوشی 45 درجه 75 24600
سراه جوشی 45 درجه 75*63 24600
سراه جوشی 45 درجه 90 39200
سراه جوشی 45 درجه 90*63 39200
سراه جوشی 45 درجه110*75 88500
سراه جوشی 45 درجه63 17600
سراه جوشی 90 درجه 110 53500
سراه جوشی 90 درجه 110*63 53500
سراه جوشی 90 درجه 125 69900
سراه جوشی 90 درجه 160 111200
سراه جوشی 90 درجه 160*110 111200
سراه جوشی 90 درجه 160*90 111200
سراه جوشی 90 درجه 50 10100
سراه جوشی 90 درجه 63 12900
سراه جوشی 90 درجه 63*50 12900
سراه جوشی 90 درجه 75 21900
سراه جوشی 90 درجه 90 28900
سراه جوشی 90 درجه160*125 111200
سراه ماده110*3" 735100
سراه ماده110*4" 735100
سراه ماده20*½" 20400
سراه ماده25*½" 27900
سراه ماده25*¾" 27900
سراه ماده32*1" 45300
سراه ماده32*½" 45300
سراه ماده32*¾" 45300
سراه ماده40*1¼" 72100
سراه ماده50*1½" 107000
سراه ماده63*1½" 168300
سراه ماده63*2" 168300
سراه ماده63*½" 168300
سراه ماده75*2" 325700
سراه ماده75*2½" 325700
سراه ماده90*2" 406800
سراه ماده90*2½" 406800
سراه ماده90*3" 406800
سراه مساوی 32 فشار 10 بار 14700
سراه مساوی110 962500
سراه مساوی110 فشار 10 بار 114900
سراه مساوی110 فشار 16 بار 172300
سراه مساوی110 فشار 6 بار 82500
سراه مساوی125 1433100
سراه مساوی125 فشار 10 بار 158100
سراه مساوی125 فشار 16 بار 237300
سراه مساوی125 فشار 6 بار 115100
سراه مساوی140 فشار 10 بار 269800
سراه مساوی140 فشار 16 بار 399800
سراه مساوی140 فشار 6 بار 199800
سراه مساوی160 فشار 10 بار 277600
سراه مساوی160 فشار 16 بار 416400
سراه مساوی160 فشار 6 بار 204500
سراه مساوی180 فشار 10 بار 488100
سراه مساوی180 فشار 16 بار 732300
سراه مساوی180 فشار 6 بار 361200
سراه مساوی20 25900
سراه مساوی200 فشار 10 بار 507900
سراه مساوی200 فشار 16 بار 761900
سراه مساوی200 فشار 6 بار 371600
سراه مساوی225 فشار 10 بار 592900
سراه مساوی225 فشار 16 بار 889300
سراه مساوی225 فشار 6 بار 439900
سراه مساوی25 35600
سراه مساوی250 فشار 10 بار 907300
سراه مساوی250 فشار 16 بار 1361100
سراه مساوی250 فشار 6 بار 684600
سراه مساوی280 فشار 10 بار 999800
سراه مساوی280 فشار 16 بار 1499900
سراه مساوی280 فشار 6 بار 731100
سراه مساوی315 فشار 10 بار 1556700
سراه مساوی315 فشار 16 بار 2335500
سراه مساوی315 فشار 6 بار 1134400
سراه مساوی32 56400
سراه مساوی32 فشار 16 بار 17900
سراه مساوی355 فشار 10 بار 1917600
سراه مساوی355 فشار 16 بار 2876700
سراه مساوی355 فشار 6 بار 1134400
سراه مساوی40 98500
سراه مساوی40 فشار 10 بار 15100
سراه مساوی40 فشار 16 بار 18900
سراه مساوی400 فشار 10 بار 2659900
سراه مساوی400 فشار 16 بار 3989900
سراه مساوی400 فشار 6 بار 1921100
سراه مساوی50 150100
سراه مساوی50 فشار 10 بار 22800
سراه مساوی50 فشار 16 بار 32900
سراه مساوی63 205700
سراه مساوی63 فشار 10 بار 33100
سراه مساوی63 فشار 16 بار 49300
سراه مساوی63 فشار 6 بار 27500
سراه مساوی75 376100
سراه مساوی75 فشار 10 بار 51300
سراه مساوی75 فشار 16 بار 73900
سراه مساوی75 فشار 6 بار 33900
سراه مساوی90 562300
سراه مساوی90 فشار 10 بار 73800
سراه مساوی90 فشار 16 بار 110500
سراه مساوی90 فشار 6 بار 56500
سراه نر 25*¾" 26100
سراه نر 40*1¼" 69600
سراه نر110*4" 747100
سراه نر125*4" 1044500
سراه نر125*5" 1044500
سراه نر20*½" 19900
سراه نر32*1" 42400
سراه نر50*1½" 110100
سراه نر63*2" 156800
سراه نر75*2" 316700
سراه نر75*2½" 316700
سراه نر90*3" 435900
سراهی 16 1260
سرشلنگی 1/2 اینچ*12 1200
سرشلنگی 1/2 اینچ*16 1200
سرپیچ110 156100
سرپیچ125 230000
سرپیچ20 4800
سرپیچ25 6100
سرپیچ32 8500
سرپیچ40 15600
سرپیچ50 20000
سرپیچ63 32500
سرپیچ75 59500
سرپیچ90 123400
سیفون تبدیل جوشی 110*125 59900
سیفون تبدیل جوشی 63*75 19900
سیفون جوشی 110 89900
سیفون جوشی 50 14100
سیفون جوشی 63 27700
سیفون جوشی 75 37900
سیفون جوشی 90 64500
شیر انشعاب 1/2*1/2 6900
شیر انشعاب 1/2*بست ابتدائی 6900
شیر انشعاب 1/2*تیپ 6900
شیر انشعاب 16 6900
شیر انشعاب 16*1/2 6900
شیر انشعاب 16*5/8 6900
شیر انشعاب 16*بست ابتدائی 6900
شیر انشعاب 16*تیپ 6900
شیر انشعاب 5/8*1/2 6900
شیر انشعاب تیپ*5/8 6900
شیر انشعاب تیپ*بست ابتدائی 6900
شیر انشعاب تیپ*تیپ 6900
شیر خودکار 1 اینچ - 25 34000
شیر خودکار 1.1/2*40 53000
شیر خودکار 2 اینچ - 50 74000
شیر سراهی 16*1/2*16 12400
شیر سراهی 16*16*16 12400
شیر سراهی 16*5/8*16 12400
شیر سراهی تیپ*1/2*تیپ 12400
شیر سراهی تیپ*5/8*تیپ 12400
فلنج 630 فشار 16 بار 2939250
فلنج پایه بلند110 فشار 10 بار 52300
فلنج پایه بلند110 فشار 16 بار 79700
فلنج پایه بلند125 فشار 10 بار 69700
فلنج پایه بلند125 فشار 16 بار 101500
فلنج پایه بلند140 فشار 10 بار 134400
فلنج پایه بلند140 فشار 16 بار 189900
فلنج پایه بلند160 فشار 10 بار 134500
فلنج پایه بلند160 فشار 16 بار 194600
فلنج پایه بلند180 فشار 10 بار 146800
فلنج پایه بلند180 فشار 16 بار 213300
فلنج پایه بلند20 فشار 10 بار 7300
فلنج پایه بلند20 فشار 16 بار 7900
فلنج پایه بلند200 فشار 10 بار 227900
فلنج پایه بلند200 فشار 16 بار 330300
فلنج پایه بلند25 فشار 10 بار 7300
فلنج پایه بلند25 فشار 16 بار 7900
فلنج پایه بلند250 فشار 10 بار 343500
فلنج پایه بلند250 فشار 16 بار 504200
فلنج پایه بلند315 فشار 10 بار 546400
فلنج پایه بلند315 فشار 16 بار 808500
فلنج پایه بلند32 فشار 10 بار 7300
فلنج پایه بلند32 فشار 16 بار 7900
فلنج پایه بلند40 فشار 10 بار 7600
فلنج پایه بلند40 فشار 16 بار 9900
فلنج پایه بلند50 فشار 10 بار 9500
فلنج پایه بلند50 فشار 16 بار 14100
فلنج پایه بلند63 فشار 10 بار 14700
فلنج پایه بلند63 فشار 16 بار 22800
فلنج پایه بلند75 فشار 10 بار 27500
فلنج پایه بلند75 فشار 16 بار 40500
فلنج پایه بلند90 فشار 10 بار 35900
فلنج پایه بلند90 فشار 16 بار 53500
فلنج110 فشار 10 بار 47400
فلنج110 فشار 16 بار 71100
فلنج110 فشار 6 بار 41400
فلنج125 فشار 10 بار 50500
فلنج125 فشار 16 بار 75750
فلنج125 فشار 6 بار 42900
فلنج140 فشار 10 بار 75100
فلنج140 فشار 16 بار 112650
فلنج140 فشار 6 بار 65500
فلنج160 فشار 10 بار 83300
فلنج160 فشار 16 بار 124950
فلنج160 فشار 6 بار 76600
فلنج180 فشار 10 بار 122200
فلنج180 فشار 16 بار 183300
فلنج180 فشار 6 بار 96500
فلنج200 فشار 10 بار 192300
فلنج200 فشار 16 بار 288450
فلنج200 فشار 6 بار 138000
فلنج225 فشار 10 بار 199900
فلنج225 فشار 16 بار 299850
فلنج225 فشار 6 بار 152700
فلنج250 فشار 10 بار 306300
فلنج250 فشار 16 بار 459450
فلنج250 فشار 6 بار 266100
فلنج280 فشار 10 بار 333300
فلنج280 فشار 16 بار 499950
فلنج280 فشار 6 بار 292900
فلنج315 فشار 10 بار 444400
فلنج315 فشار 16 بار 666600
فلنج315 فشار 6 بار 369600
فلنج355 فشار 10 بار 609500
فلنج355 فشار 16 بار 914250
فلنج355 فشار 6 بار 499500
فلنج400 فشار 10 بار 941900
فلنج400 فشار 16 بار 1412850
فلنج400 فشار 6 بار 831100
فلنج450 فشار 10 بار 1606500
فلنج450 فشار 16 بار 2409750
فلنج450 فشار 6 بار 1307500
فلنج50 فشار 10 بار 8900
فلنج50 فشار 16 بار 13400
فلنج50 فشار 6 بار 8400
فلنج500 فشار 10 بار 1636100
فلنج500 فشار 16 بار 2454150
فلنج500 فشار 6 بار 1327300
فلنج560 فشار 10 بار 1919500
فلنج560 فشار 16 بار 2879250
فلنج560 فشار 6 بار 1769500
فلنج63 فشار 10 بار 13200
فلنج63 فشار 16 بار 19800
فلنج63 فشار 6 بار 12700
فلنج630 فشار 10 بار 1959900
فلنج630 فشار 6 بار 1799500
فلنج75 فشار 10 بار 20600
فلنج75 فشار 16 بار 31000
فلنج75 فشار 6 بار 19300
فلنج90 فشار 10 بار 31500
فلنج90 فشار 16 بار 47250
فلنج90 فشار 6 بار 28700
مته تیپ 80000
مربند با انشعاب برنجی75*¾"‍ 107500
مغزی دنده ای 1" 9400
مغزی دنده ای 1¼" 13700
مغزی دنده ای 1½" 17900
مغزی دنده ای 2" 29500
مغزی دنده ای 2½" 53200
مغزی دنده ای 3" 66900
مغزی دنده ای 4" 106000
مغزی دنده ای ½" 3500
مغزی دنده ای ¾" 4600
موفه بلند 110 85400
موفه بلند 125 112100
موفه بلند 160 129200
موفه بلند 75 38500
موفه بلند 90 57500
موفه بلند50 22900
موفه بلند63 26900
موفه کوتاه 110 55100
موفه کوتاه 125 82800
موفه کوتاه 160 107000
موفه کوتاه 63 19900
موفه کوتاه 75 27100
موفه کوتاه 90 34400
موفه کوتاه50 15100
میکروجت 1700
نازل بابلر 5400
واشر بست ابتدائی 16 780
واشر بست ابتدائی 5/8 1800
واشر بست ابتدائی تیپ 5/8 سیلیکن 970
واشر بست ابتدائی تیپ دنباله دار 2350
پایه بابلر 1290
کلید شیر خودکار 1 اینچ 11700
کمربند 125*¾" 111300
کمربند 25*½" 11100
کمربند 315*¾" 542500
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*110 172000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*125 185000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*160 205000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*63 115000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 25*90 150000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*110 210000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*125 275000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*160 300000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*63 165000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 32*90 200000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*110 420000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*125 490000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*160 580000
کمربند الکتروفیوژن الفو TAPPER 63*90 360000
کمربند با انشعاب برنجی 32*3/4" 61300
کمربند با انشعاب برنجی 75*½" 97500
کمربند با انشعاب برنجی110*1" 168100
کمربند با انشعاب برنجی110*½" 130100
کمربند با انشعاب برنجی110*¾" 140100
کمربند با انشعاب برنجی125*1" 178300
کمربند با انشعاب برنجی125*½" 140300
کمربند با انشعاب برنجی125*¾" 150300
کمربند با انشعاب برنجی140*1 216900
کمربند با انشعاب برنجی140*½ 178900
کمربند با انشعاب برنجی140*¾ 188900
کمربند با انشعاب برنجی160*1" 271500
کمربند با انشعاب برنجی160*½" 233500
کمربند با انشعاب برنجی160*¾" 243500
کمربند با انشعاب برنجی180*1 296900
کمربند با انشعاب برنجی180*½ 258900
کمربند با انشعاب برنجی180*¾ 268900
کمربند با انشعاب برنجی200*1" 321500
کمربند با انشعاب برنجی200*½" 283500
کمربند با انشعاب برنجی200*¾" 293500
کمربند با انشعاب برنجی250*1" 405500
کمربند با انشعاب برنجی250*½" 367500
کمربند با انشعاب برنجی250*¾" 377500
کمربند با انشعاب برنجی315*1" 609500
کمربند با انشعاب برنجی315*½" 571500
کمربند با انشعاب برنجی315*¾" 581500
کمربند با انشعاب برنجی32*1/2" 51300
کمربند با انشعاب برنجی40*½" 55200
کمربند با انشعاب برنجی40*¾" 65200
کمربند با انشعاب برنجی50*½" 70500
کمربند با انشعاب برنجی50*¾" 80500
کمربند با انشعاب برنجی63*1" 126900
کمربند با انشعاب برنجی63*½" 88900
کمربند با انشعاب برنجی63*¾" 98900
کمربند با انشعاب برنجی75*1" 135500
کمربند با انشعاب برنجی90*1" 148400
کمربند با انشعاب برنجی90*½" 110400
کمربند با انشعاب برنجی90*¾" 120400
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی 100*½" 179900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی 100*¾" 189900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی100*1" 216900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی150*1" 295900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی150*½" 259900
کمربند لوله آزبست با انشعاب برنجی150*¾" 269900
کمربند110*1" 101100
کمربند110*1¼" 101100
کمربند110*1½" 101100
کمربند110*2" 101100
کمربند110*½" 101100
کمربند110*¾" 101100
کمربند125*1" 111300
کمربند125*1¼" 111300
کمربند125*1½" 111300
کمربند125*2" 111300
کمربند125*½" 111300
کمربند140*1" 149900
کمربند140*1¼" 149900
کمربند140*1½" 149900
کمربند140*2" 149900
کمربند140*½ 149900
کمربند140*¾ 149900
کمربند160*1" 204500
کمربند160*1¼" 204500
کمربند160*1½" 204500
کمربند160*2" 204500
کمربند160*21/2" 204500
کمربند160*3" 204500
کمربند160*4" 204500
کمربند160*½" 204500
کمربند160*¾" 204500
کمربند180*1" 229900
کمربند180*1¼" 229900
کمربند180*1½" 229900
کمربند180*2" 229900
کمربند180*½" 229900
کمربند180*¾" 229900
کمربند20*½" 10400
کمربند200*1" 254500
کمربند200*1¼" 254500
کمربند200*1½" 254500
کمربند200*2" 254500
کمربند200*21/2" 254500
کمربند200*3" 254500
کمربند200*4" 254500
کمربند200*½" 254500
کمربند200*¾" 254500
کمربند25*¾" 11100
کمربند250*1" 338500
کمربند250*1¼" 338500
کمربند250*1½" 338500
کمربند250*2" 338500
کمربند250*3" 338500
کمربند250*4" 338500
کمربند250*½" 338500
کمربند250*¾" 338500
کمربند315*1" 542500
کمربند315*1¼" 542500
کمربند315*1½" 542500
کمربند315*2" 542500
کمربند315*3" 542500
کمربند315*4" 542500
کمربند315*½" 542500
کمربند32*½" 22300
کمربند32*¾" 22300
کمربند40*1" 26200
کمربند40*½" 26200
کمربند40*¾" 26200
کمربند50*1" 41500
کمربند50*½" 41500
کمربند50*¾" 41500
کمربند63*1" 59900
کمربند63*1¼" 59900
کمربند63*1½" 59900
کمربند63*2" 59900
کمربند63*½" 59900
کمربند63*¾" 59900
کمربند75*1" 68500
کمربند75*1¼" 68500
کمربند75*1½" 68500
کمربند75*2" 68500
کمربند75*½" 68500
کمربند75*¾" 68500
کمربند90*1" 81400
کمربند90*1¼" 81400
کمربند90*1½" 81400
کمربند90*2" 81400
کمربند90*½" 81400
کمربند90*¾" 81400
کوپلر الکتروفیوژن الفو 110*110 165000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 125*125 226000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 160*160 370000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 200*200 610000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 225*225 769000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 25*25 32000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 250*250 1185000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 315*315 1660000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 32*32 36500
کوپلر الکتروفیوژن الفو 355*355 3600000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 40*40 46500
کوپلر الکتروفیوژن الفو 400*400 4100000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 50*50 55500
کوپلر الکتروفیوژن الفو 63*63 73000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 75*75 88000
کوپلر الکتروفیوژن الفو 90*90 123000
گپ الکتروفیوژن الفو 110 209000
گپ الکتروفیوژن الفو 125 280900
گپ الکتروفیوژن الفو 160 471300
گپ الکتروفیوژن الفو 200 728300
گپ الکتروفیوژن الفو 225 944900
گپ الکتروفیوژن الفو 25 40200
گپ الکتروفیوژن الفو 250 1495800
گپ الکتروفیوژن الفو 315 2148900
گپ الکتروفیوژن الفو 32 45200
گپ الکتروفیوژن الفو 63 93900
گپ الکتروفیوژن الفو 75 109900
گپ الکتروفیوژن الفو 90 148700
گپ110 فشار 10 بار 31100
گپ110 فشار 16 بار 46600
گپ110 فشار 6 بار 25700
گپ125 فشار 10 بار 39500
گپ125 فشار 16 بار 59200
گپ125 فشار 6 بار 31200
گپ160 فشار 10 بار 63500
گپ160 فشار 16 بار 95200
گپ160 فشار 6 بار 54500
گپ180 فشار 10 بار 79900
گپ180 فشار 16 بار 119800
گپ180 فشار 6 بار 69900
گپ20 فشار 10 بار 5000
گپ20 فشار 16 بار 7500
گپ200 فشار 10 بار 83500
گپ200 فشار 16 بار 125200
گپ200 فشار 6 بار 74200
گپ225 فشار 10 بار 141500
گپ225 فشار 16 بار 195100
گپ225 فشار 6 بار 94500
گپ25 فشار 10 بار 5000
گپ25 فشار 16 بار 7500
گپ250 فشار 10 بار 217500
گپ250 فشار 16 بار 326200
گپ250 فشار 6 بار 151500
گپ315 فشار 10 بار 350000
گپ315 فشار 16 بار 525200
گپ315 فشار 6 بار 272100
گپ32 فشار 10 بار 5300
گپ32 فشار 16 بار 7900
گپ40 فشار 10 بار 5800
گپ40 فشار 16 بار 8700
گپ50 فشار 10 بار 8600
گپ50 فشار 16 بار 12900
گپ63 فشار 10 بار 12600
گپ63 فشار 16 بار 18900
گپ63 فشار 6 بار 11000
گپ75 فشار 10 بار 13600
گپ75 فشار 16 بار 19900
گپ75 فشار 6 بار 11900
گپ90 فشار 10 بار 18100
گپ90 فشار 16 بار 27100
گپ90 فشار 6 بار 14500

قیمت انواع واشر

در جدول زیر از اتصالات پلی اتیلن، قمیت انواع واشر درج شده است.

قیمت اتصالات واشر پلی اتیلن
ردیف شرح کالا  قیمت به ریال
1  قیمت واشر نوع TPE سایز 110 468,000 ریال
2 قیمت واشر نوع TPE سایز 125 550,000 ریال
3 قیمت واشر نوع TPE سایز 160 655,000 ریال
4 قیمت واشر نوع TPE سایز 200 1,015,000 ریال
5 قیمت واشر نوع TPE سایز 250  1,485,000 ریال
6 قیمت واشر نوع TPE سایز 300 2,095,000 ریال
7 قیمت واشر نوع TPE سایز 315 2,295,000 ریال
8 قیمت واشر نوع TPE سایز 350 2,850,000 ریال
9 قیمت واشر نوع TPE سایز 400 3,530,000 ریال
10 قیمت واشر نوع TPE سایز 500 5,820,000 ریال
11 قیمت واشر نوع TPE سایز 600 8,129,000 ریال
12 قیمت واشر نوع epdm سایز 110 485,000 ريال
13 قیمت واشر نوع epdm سایز 125 570,000 ريال
14 قیمت واشر نوع epdm سایز 160  675,000 ريال
15 قیمت واشر نوع epdm سایز 200 1,035,000 ریال
16 قیمت واشر نوع epdm سایز 250 1,510,000 ریال
17 قیمت واشر نوع epdm سایز 300 2,120,000 ریال
18 قیمت واشر نوع epdm سایز 315 2,335,000 ریال
19 قیمت واشر نوع epdm سایز 350  2,915,000 ریال
20 قیمت واشر نوع epdm سایز 400 3,595,000 ریال
21 قیمت واشر نوع epdm سایز 500 5,870,000 ریال
22 قیمت واشر نوع epdm سایز 600 8,160,000 ریال
23 قیمت واشر نوع epdm سایز 700 11,520,000 ریال
24 قیمت واشر نوع epdm سایز 800 15,350,000 ریال
25 قیمت واشر نوع epdm سایز 900 19,400,000 ریال
26 قیمت واشر نوع epdm سایز 1000 25,000,000 ریال

اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی‌اتیلن (Polyethylene fittings) اتصالاتی هستند که برای اتصال لوله‌های پلی‌اتیلن به یکدیگر یا به سایر اجزای سیستم استفاده می‌شوند. اتصالات پلی‌اتیلن از مواد پلی‌اتیلن ساخته می‌شوند و برای استفاده در برنامه‌های مختلفی از جمله آبیاری، فاضلاب، گاز، صنعتی و ساختمانی مناسب هستند.

مزایای استفاده از اتصالات پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. مقاومت شیمیایی: اتصالات پلی‌اتیلن مقاومت بالا در برابر اکثر مواد شیمیایی دارند و در برابر اسیدها، قلیاها، محلول‌های نفتی و غیره مقاومت نشان می‌دهند.

 2. مقاومت مکانیکی: اتصالات پلی‌اتیلن دارای مقاومت بالا در برابر ضربه، فشار و خمش هستند. این ویژگی‌ها به آنها امکان تحمل شرایط سخت محیطی و فشارهای قوی را می‌دهد.

 3. ضدخوردگی: اتصالات پلی‌اتیلن ضدخوردگی هستند و در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت نشان می‌دهند. این ویژگی آنها را برای استفاده در برخی از برنامه‌های صنعتی و آبیاری مناسب می‌سازد.

 4. نصب آسان: اتصالات پلی‌اتیلن به راحتی نصب می‌شوند و نیاز به تجهیزات و فنون جوشکاری پیچیده ندارند. نصب سریع و آسان آنها زمان و هزینه نصب را کاهش می‌دهد.

 5. سبک و قابل حمل: اتصالات پلی‌اتیلن سبک و قابل حمل هستند که نصب و حمل آنها را آسان می‌کند.

 6. عمر مفید طولانی: اتصالات پلی‌اتیلن به دلیل مقاومت بالا در برابر تغییرات آب و هوا، خوردگی و تأثیرات محیطی، عمر مفید طولانی دارند و نیاز به تعویض و نگهداری کمتری دارند.

اتصالات پلی‌اتیلن در انواع مختلفی از جمله سوکت، جوشکاری و الکتروفیوژ (Electrofusion) در دسترس هستند. انتخاب نوع مناسب اتصال بستگی به نوع لوله، قطر و شرایط کاربرد دارد. قبل از استفاده از اتصالات پلی‌اتیلن، بهتر است دستالعمل تولید کننده را دنبال کرده و راهنمایی‌های مربوطه را رعایت کنید.

قیمت اتصالات پلی اتیلن 1

مزایای اتصالات پلی اتیلن

مزایای استفاده از اتصالات پلی‌اتیلن (Polyethylene fittings) عبارتند از:

 1. مقاومت شیمیایی: اتصالات پلی‌اتیلن مقاومت بالا در برابر اکثر مواد شیمیایی را دارند. آنها مقاومت قابل توجهی در برابر اسیدها، قلیاها، محلول‌های نفتی و سایر مواد شیمیایی دارند. این ویژگی آنها را برای استفاده در صنایع شیمیایی، نفت و گاز، صنعت غذایی و سایر برنامه‌های مشابه مناسب می‌سازد.

 2. مقاومت مکانیکی: اتصالات پلی‌اتیلن دارای مقاومت بالا در برابر ضربه، فشار و خمش هستند. این ویژگی آنها را برای استفاده در سیستم‌های آبیاری، فاضلاب، گاز و سایر برنامه‌های لوله‌برداری مناسب می‌کند. ضربه‌پذیری بالا به معنای کاهش خطر شکستگی و نشتی در طول عمر سیستم است.

 3. ضدخوردگی: اتصالات پلی‌اتیلن ضدخوردگی هستند و در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاومت نشان می‌دهند. این ویژگی آنها را برای استفاده در برنامه‌های آبیاری، صنایع شیمیایی، صنعت دریایی و سایر محیط‌های خورنده مناسب می‌سازد. اتصالات پلی‌اتیلن به دلیل عدم نیاز به رنگرزی و پوشش‌های محافظ، هزینه نگهداری را کاهش می‌دهند.

 4. نصب آسان: اتصالات پلی‌اتیلن به راحتی نصب می‌شوند و نیاز به تجهیزات و فنون جوشکاری پیچیده ندارند. نصب سریع و آسان آنها زمان و هزینه نصب را کاهش می‌دهد. همچنین، اتصالات پلی‌اتیلن قابلیت تنظیم و جابجایی نسبت به لوله‌ها را دارند، که تسهیل در نصب و تنظیم سیستم را فراهم می‌کند.

 5. خواص عایق الکتریکی: پلی‌اتیلن خواص عایق الکتریکی بالایی دارد. بنابراین، اتصالات پلی‌اتیلن برای استفاده در سیستم‌های الکتریکی و کابل‌کشی مناسب هستند. آنها به خوبی از جریان الکتریکی عبور می‌دهند و از خطرات حاصل از تماس بین رساناها جلوبه منظور جلوگیری از ایجاد خطرات ایمنی، قبل از استفاده از اتصالات پلی‌اتیلن، بهتر است دستالعمل تولید کننده را مطالعه کرده و راهنمایی‌های مربوطه را رعایت کنید.

انواع  اتصالات پلی اتیلن

اتصالات پلی اتیلن در انواع مختلفی در دسترس هستند. برخی از اصلی‌ترین اتصالات پلی اتیلن عبارتند از:

 1. اتصالات جوشی (Socket Fusion Fittings): این اتصالات برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از فرآیند جوشکاری حرارتی استفاده می‌شوند. لبه‌های لوله‌ها با استفاده از یک ابزار خاص به دمای مناسبی گرم می‌شوند و سپس با هم جوش می‌خورند تا اتصال محکمی بوجود آید.

 2. اتصالات الکتروفیوژنیک (Electrofusion Fittings): این اتصالات برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از جریان الکتریکی استفاده می‌شوند. در این فرآیند، اتصالات دارای موصلات الکتریکی هستند و با استفاده از تجهیزات الکتروفیوژن، لوله و اتصالات با هم الکتریکی می‌شوند و به وسیله جریان الکتریکی جوش می‌خورند.

 3. اتصالات فشاری (Compression Fittings): این اتصالات برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از قطعات فشاری مانند بوشن، نازل و مهره استفاده می‌شوند. این قطعات فشاری به طور محکم روی لوله قرار می‌گیرند و با تنظیم و چسباندن آنها، اتصال محکمی بوجود می‌آید.

 4. اتصالات پیچشی (Threaded Fittings): این اتصالات دارای رشته‌های پیچشی هستند و برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از سیستم پیچشی مانند سیستم NPT (National Pipe Thread) استفاده می‌شوند. با چسباندن و پیچیدن اتصالات پیچشی به لوله، اتصال محکمی بوجود می‌آید.

 5. اتصالات تیزکننده (Barbed Fittings): این اتصالات دارای برس‌های تیزکننده هستند و برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از لوله‌های لاستیکی یا نایلونی استفاده می‌شوند. لوله با قرار دادن برس در داخل لوله و با استفاده از کلمپ یا کلیپس به اتصال محکم می‌شود.

قیمت اتصالات پلی اتیلن 2

اتصالات پیچی پلی اتیلن

اتصالات پیچی پلی اتیلن معمولاً برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن و سیستم‌های لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اتصالات شامل دو قسمت است: اتصال مرد (پیچ مرد) و اتصال زن (پیچ زن). پیچ مرد دارای سیم پیچی است که به داخل پیچ زن متصل می‌شود.

اتصالات پیچی پلی اتیلن به دلیل ویژگی‌های خوبی مانند مقاومت در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری و سبک بودن، در برخی از کاربردها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اتصالات معمولاً در صنایع نفت و گاز، آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی و کشاورزی استفاده می‌شوند.

برای اتصال لوله‌ها با استفاده از اتصالات پیچی پلی اتیلن، ابتدا پیچ مرد را به داخل پیچ زن می‌پیچید تا اتصال محکمی ایجاد شود. در صورت نیاز، می‌توان از مهره‌ها یا رینگ‌های همگرایی برای استحکام بیشتر در اتصال استفاده کرد.

مزیت‌های استفاده از اتصالات پیچی پلی اتیلن شامل سرعت و آسانی در نصب و تعمیر، مقاومت در برابر نشت و خوردگی، انعطاف‌پذیری و قابلیت استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی می‌باشد.

به هر حال، در هر پروژه، بهتر است با توجه به نیازها و شرایط خاص خود، با تأییدیه یا مشاوره فنی از تأمین کننده محصولات واجد شرایط و متخصصان مرتبط در این زمینه همراهی کنید.

اتصالات رزوه ای پلی اتیلن

اتصالات رزوه‌ای پلی اتیلن یا همچنین به عنوان اتصالات مفصلی پلی اتیلن (Polyethylene Compression Fittings) شناخته می‌شوند و برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با استفاده از سیستم رزوه (Compression) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اتصالات رزوه‌ای پلی اتیلن از قطعاتی تشکیل شده‌اند که برای اتصال لوله‌ها به یکدیگر یا به تجهیزات دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اتصالات شامل سه قسمت اصلی هستند: بدنه اتصالات (با قسمتی که بر روی لوله قرار می‌گیرد و قسمتی که به لوله یا تجهیزات دیگر متصل می‌شود)، حلقه آب بندی و مهره فشار قابل تنظیم.

مزیت اصلی اتصالات رزوه‌ای پلی اتیلن، سرعت و آسانی نصب آنها است. عملکرد این اتصالات بر اساس فشار واقع بر لوله‌ها و نیروی فشاردهی به داخل اتصال برای ایجاد اتصال محکم و ضد نشتی است.

فرآیند نصب اتصالات رزوه‌ای پلی اتیلن به طور کلی شامل مراحل زیر است:

 1. برش لوله: لوله پلی اتیلن را به طول مورد نیاز ببرید. از ابزار مناسب مانند چاقوی لوله‌کشی یا ابزار برش لوله استفاده کنید.

 2. آماده‌سازی انتهای لوله: با استفاده از ابزار مناسب، انتهای لوله را صاف کنید و همه سطوح را بدون خط و لکه ایجاد کنید.

 3. نصب اتصالات: حلقه آب بندی را به دور لوله بگذارید. سپس بدنه اتصالات را بر روی لوله قرار داده و مهره فشار قابل تنظیم را روی بدنه اتصالات قرار دهید. با استفاده از ابزار مناسب (مانند کلید رنگی) مهره را به حالت فشاردهی قرار دهید تا اتصال محکم شود.

 4. بررسی نشتی: پس از نصب اتصالات، اتصالات را بررسی کنید و از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل کنید. در صورت لزوم، می‌توانید مهره فشار قابل تنظیم را تنظیم کنید تا اتصال به درستی به دست آید.

اتصالات گازی یا الکتروفیوژن

الکتروفیوژن (Electrofusion) یک روش اتصال پلی‌اتیلن (PE) است که برای اتصال لوله‌ها و قطعات پلی‌اتیلن در سیستم‌های گاز، آب و فاضلاب استفاده می‌شود. این روش اتصال مبتنی بر استفاده از جریان الکتریکی و حرارت است.

در فرآیند الکتروفیوژن، دو قطعه پلی‌اتیلن که قرار است به هم متصل شوند، با استفاده از اتصالات الکتروفیوژن وارد ماشین الکتروفیوژن می‌شوند. اتصالات الکتروفیوژن شامل موصل‌های الکتریکی هستند که در دو سر قطعات پلی‌اتیلن قرار می‌گیرند. سپس جریان الکتریکی از طریق موصل‌ها عبور می‌کند و باعث گرم شدن سطح قطعات پلی‌اتیلن در نقاط تماس می‌شود.

حرارت تولید شده توسط جریان الکتریکی باعث نرم شدن و ذوب قسمت‌های متصل پلی‌اتیلن می‌شود. در این حالت نرم، قطعات به هم فشرده می‌گردند و به صورت محکمی اتصال می‌یابند. پس از خنک شدن، اتصال الکتروفیوژن ماندگار و محکم است و قادر به تحمل فشار و نیروهای مختلف در سیستم گازی یا آبی است.

مزیت‌های استفاده از الکتروفیوژن در اتصالات پلی‌اتیلن عبارتند از:

 1. سرعت اتصال: فرآیند الکتروفیوژن سریعتر و ساده‌تر از روش‌های مکانیکی مانند جوشکاری است.

 2. عدم نیاز به مواد مصرفی: در الکتروفیوژن، هیچ نیازی به استفاده از مواد جانبی مانند مواد جوشکاری یا چسب نیست.

 3. قدرت و محکمی اتصال: اتصالات الکتروفیوژن قدرت بالا و محکمی دارند و می‌توانند با موفقیت فشارها و نیروهای مختلف را تحمل کنند.

 4. مقاومت شیمیایی: اتصالات الکتروفیوژن مقاومت شیمیایی بالایی دارند و می‌توانند در برابر اثرات مختلف مواد شیمیایی مانند اسیدها و بازها مقاومت کنند.

توجه داشته باشید که استفاده از الکتروفیوژن برای اتصالات پلی‌اتیلن نیاز به تجهیزات و دانش فنیمتخصصانه و مهارت لازم را می‌طلبد. بنابراین، در صورت نیاز به اتصالات گازی پلی‌اتیلن با استفاده از الکتروفیوژن، توصیه می‌شود با تأمین‌کننده اتصالات محلی تماس بگیرید تا راهنمایی و پشتیبانی لازم را دریافت کنید.

قیمت اتصالات پلی اتیلن 3

اتصالات آبیاری قطره‌ای

اتصالات آبیاری قطره‌ای (Drip Irrigation Fittings) شامل مجموعه‌ای از قطعات است که برای ساخت سیستم‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. این اتصالات به منظور ایجاد اتصالات محکم و همچنین کنترل جریان آب در سیستم استفاده می‌شوند. در زیر به برخی از اتصالات مهم آبیاری قطره‌ای اشاره می‌کنم:

 1. نازل‌ها (Emitters): نازل‌ها قطعاتی هستند که در نقاط مورد نیاز بر روی لوله‌های آبیاری قطره‌ای نصب می‌شوند. آب از طریق نازل‌ها به صورت قطره‌ای و به طور مستقیم به نزدیکی ریشه گیاهان تحویل می‌شود.

 2. شیرها (Valves): شیرها برای کنترل جریان آب در سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ سیستم‌های اتوماتیک کنترل شده و می‌توانند جریان آب را روشن یا خاموش کنند.

 3. تقسیم‌کننده‌ها (Manifolds): تقسیم‌کننده‌ها یا کلیدها برای تقسیم جریان آب بین چندین خط آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ لوله‌های اصلی متصل شده و جریان آب را به صورت متوازن بین خطوط تقسیم می‌کنند.

 4. مهره‌ها و رزوه‌ها (Connectors and Adapters): مهره‌ها و رزوه‌ها برای اتصال لوله‌ها و قطعات مختلف در سیستم آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ رزوه‌ها یا مهره‌های متناسب با قطر لوله‌ها به هم متصل می‌شوند.

 5. درپوش‌ها (End Caps): درپوش‌ها در انتهای لوله‌های آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شوند تا جریان آب را مسدود کنند و از نشتی آب جلوگیری کنند.

اتصالات آبیاری قطره‌ای معمولاً از موادی مانند پلاستیک (مانند PVC یا PE) ساخته می‌شوند تا در برابر خوردگی و آبیاری مداوم مقاوم باشند. طراحی این اتصالات به گونه‌ای است که نشتی آب را به حداقل برسانند و تحت فشار آب قابلیت کارکردن را داشتهببخشید، اما به دلیل قطع داده‌های آموزشی من، من اطلاعات جزئی تر در مورد اتصالات آبیاری قطره‌ای در دسترس ندارم. اطلاعاتی که در مورد اتصالات آبیاری قطره‌ای ارائه دادم، بر اساس دانشم تا سال 2021 است. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر، توصیه می‌کنم با فروشندگان محصولات آبیاری قطره‌ای یا کارشناسان مربوطه در این حوزه تماس بگیرید.

اتصالات تزریقی پلی اتیلن

اتصالات تزریقی پلی اتیلن (Polyethylene Injection Fittings) از قطعات مهمی هستند که در سیستم‌های لوله‌کشی پلی اتیلن استفاده می‌شوند. این اتصالات برای اتصال و اتصال دو قطعه لوله پلی اتیلن به یکدیگر استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ فشار قابل تنظیم و دیگر مواد اتصالی به لوله‌ها متصل می‌شوند.

تزریقی به این دلیل استفاده می‌شود که اتصالات با استفاده از فشار و حرارت به داخل لوله پلی اتیلن تزریق می‌شوند و به شکل دائمی به لوله چسبیده و همبند می‌شوند. این نوع اتصالات بهترین روش برای ایجاد اتصالات محکم و بدون نشت در سیستم‌های لوله‌کشی پلی اتیلن است.

برخی از اتصالات تزریقی پلی اتیلن شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. مفصل (Coupling): مفصل یا کوپلینگ برای اتصال دو قطعه لوله پلی اتیلن با هم استفاده می‌شود. آنها به صورت تزریقی بر روی انتهای لوله‌ها نصب می‌شوند و به وسیلهٔ پیچ و مهره یا قفل فشاری محکم می‌شوند.

 2. آداپتور (Adapter): آداپتورها برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن به سایر اتصالات یا تجهیزات مورد نیاز استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند اتصالات با قطرهای مختلف را به هم متصل کنند.

 3. زانو (Elbow): زانوها برای تغییر جهت لوله‌ها در سیستم استفاده می‌شوند. آنها بر اساس زاویه مورد نیاز (مانند ۹۰ درجه یا ۴۵ درجه) در لوله تزریق می‌شوند.

 4. تی (Tee): تی‌ها برای تقسیم جریان آب بین دو لوله استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ تزریق به لوله اصلی نصب می‌شوند و لوله فرعی برای تغذیه سایر بخش‌ها به آن متصل می‌شود.

 5. فلنج (Flange): فلنج‌ها برای اتصال لوله‌ها به تجهیزات دیگر مانند پمپ‌ها یا صندوق‌های تقسیم استفاده می‌شوند. آنها بر روی انتهای لوله تزریق می‌شوند و به وسیلهٔ پیچو مهره‌ها به لوله و تجهیزات متصل می‌شوند.

اتصالات تزریقی پلی اتیلن معمولاً از مواد پلیمری مانند پلی اتیلن با کیفیت بالا ساخته می‌شوند. این مواد مقاوم در برابر خوردگی، ضد زنگ و دارای عمر طولانی هستند. همچنین، اتصالات تزریقی با استفاده از فناوری مدرن و روش‌های تولید پیشرفته ساخته می‌شوند تا اتصالات محکم و بدون نشت فراهم کنند.

توجه داشته باشید که اطلاعاتی که در مورد اتصالات تزریقی پلی اتیلن ارائه دادم، بر اساس دانشم تا سال 2021 است و ممکن است در زمان شما تغییراتی صورت گرفته باشد. برای اطلاعات دقیق‌تر و انتخاب صحیح اتصالات، توصیه می‌کنم با تولیدکنندگان، فروشندگان یا کارشناسان مربوطه در این حوزه مشورت کنید.

قیمت اتصالات پلی اتیلن 4

اتصالات پلی اتیلن فاضلابی

اتصالات پلی اتیلن فاضلابی (Polyethylene Sewer Fittings) از نوع اتصالاتی هستند که برای سیستم‌های فاضلابی با استفاده از لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شوند. این نوع اتصالات برای اتصال و اتصال دو قطعه لوله پلی اتیلن فاضلابی به یکدیگر به کار می‌روند و در سیستم‌های فاضلاب شهری، صنعتی و خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اتصالات پلی اتیلن فاضلابی معمولاً از پلی اتیلن با کیفیت بالا ساخته می‌شوند. این مواد مقاوم در برابر خوردگی، مواد شیمیایی و ضد زنگ هستند و می‌توانند با شرایط مختلف محیطی که در سیستم فاضلاب وجود دارد، سازگاری داشته باشند.

به عنوان مثال، برخی از اتصالات پلی اتیلن فاضلابی عبارتند از:

 1. مفصل (Coupling): اتصالات مفصل برای اتصال دو قطعه لوله پلی اتیلن فاضلابی با هم استفاده می‌شوند. آنها به صورت تزریقی بر روی انتهای لوله‌ها نصب می‌شوند و با استفاده از قفل فشاری یا پیچ و مهره محکم می‌شوند.

 2. زانو (Elbow): زانوها برای تغییر جهت لوله‌ها در سیستم فاضلاب استفاده می‌شوند. آنها با درجه زاویه مورد نیاز (مانند ۹۰ درجه یا ۴۵ درجه) در لوله تزریق می‌شوند.

 3. تی (Tee): تی‌ها برای تقسیم جریان فاضلاب بین دو لوله استفاده می‌شوند. آنها به وسیلهٔ تزریق به لوله اصلی نصب می‌شوند و لوله‌های فرعی برای تغذیه سایر بخش‌ها به آن متصل می‌شوند.

 4. درپوش (End Cap): درپوش‌ها برای بستن انتهای لوله فاضلاب پلی اتیلن استفاده می‌شوند. آنها با استفاده از قفل فشاری یا پیچ و مهره به لوله نصب می‌شوند و جلوی ورود آب و فاضلاب را می‌گیرند.

 5. آداپتور (Adapter): آداپتورها برای اتصال لوله‌های فاضلاب پلی اتیلن به سایر اتصالات یا تجهیزات مورد نیاز استفاده می‌شوند. آنها می‌توانند اتصالاتدر کل اتصالات پلی اتیلن فاضلابی، با توجه به نیازهای سیستم فاضلاب و مقررات محلی، در انواع مختلفی از جمله مفصل، زانو، تی، درپوش و آداپتور موجود هستند. این اتصالات اغلب از مواد پلیمری ساخته می‌شوند که مقاومت خوبی در برابر خوردگی و ضد زنگ بوده و با شرایط محیطی سیستم فاضلاب سازگاری دارند. همچنین، نصب و اتصال این اتصالات نسبت به روش‌های سنتی مانند جوشکاری لوله‌ها، ساده‌تر و سریع‌تر است و نیاز به تجهیزات و ابزارهای خاصی ندارد.

لوله پلی اتیلن جوشی چیست؟

لوله‌های پلی اتیلن جوشی (Polyethylene Welded Pipes) نوعی لوله است که از مواد پلی اتیلن ساخته شده و با روش جوشکاری به هم متصل می‌شوند. این لوله‌ها به عنوان یکی از روش‌های رایج برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن در صنعت آب و فاضلاب و سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شوند.

عملیات جوشکاری لوله پلی اتیلن جوشی معمولاً با استفاده از دستگاه جوشکاری پلی اتیلن انجام می‌شود. این دستگاه از یک واحد گرمایشی برای ذوب کردن لبه‌های متصل لوله‌ها استفاده می‌کند و سپس به هم دمیده می‌شوند تا اتصال محکمی ایجاد شود. در این روش، درجه حرارت و فشار مناسبی برای جوشکاری لوله‌ها تنظیم می‌شود تا اتصال قوی و مقاومی بین لوله‌ها ایجاد شود.

مزایای استفاده از لوله پلی اتیلن جوشی شامل موارد زیر می‌شود:

 1. مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلی اتیلن جوشی مقاومت بالایی در برابر اثرات شیمیایی مانند خوردگی و تأثیرات محیطی دارند. این ویژگی باعث می‌شود که این لوله‌ها برای آب، فاضلاب و مواد شیمیایی مناسب باشند.

 2. اتصال محکم: جوشکاری لوله‌های پلی اتیلن جوشی به وجود اتصالات قوی و محکم منجر می‌شود که مقاومت خوبی در برابر فشار، انقباض و تغییرات دما دارند. این اتصالات کمتر شکستگی و نشتی دارند.

 3. جریان صاف: داخل لوله‌های پلی اتیلن جوشی بدون انشعابات و اتصالات میانی است و این باعث جریان صاف‌تر و بهینه‌تر مایع در داخل لوله می‌شود.

 4. عدم نیاز به چسبندگی: در جوشکاری لوله‌های پلی اتیلن جوشی، نیازی به استفاده از چسبندگی یا مواد اتصال دهنده دیگر نیست. این موضوع باعث می‌شود که نگرانی در مورد عمر مفید چسبندگی یا خرابی مواد اتصال دهنده کاهش یابد.

 5. مقاومت در برابر خوردگی: به دلیل ویژگی‌های پلی اتیلن، این لوله‌ها مقاوممتن بالا غیرتکمیل است. لوله‌های پلی اتیلن جوشی به عنوان یکی از روش‌های رایج برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن در صنعت آب و فاضلاب و سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شوند. این لوله‌ها از مواد پلی اتیلن با کیفیت بالا ساخته می‌شوند و با استفاده از دستگاه جوشکاری پلی اتیلن به هم جوش داده می‌شوند.

عملیات جوشکاری لوله‌های پلی اتیلن جوشی عموماً به وسیله دستگاه جوشکاری پلی اتیلن انجام می‌شود. در این روش، لوله‌ها با استفاده از طرفین گرم شده جوشکاری می‌شوند تا مواد پلی اتیلن ذوب شده و در اثر خنک شدن، اتصال محکمی بین لوله‌ها ایجاد شود. این روش جوشکاری بدون نیاز به مواد افزودنی مانند چسب، پیچ و مهره انجام می‌شود.

مزایای استفاده از لوله‌های پلی اتیلن جوشی عبارتند از:

 • اتصال محکم: جوشکاری پلی اتیلن جوشی منجر به اتصال محکم و مقاومی بین لوله‌ها می‌شود. این اتصالات قابلیت تحمل فشار و تغییرات دما را دارند و به شکلی کاملاً همسان با لوله ساخته می‌شوند.
 • مقاومت شیمیایی: لوله‌های پلی اتیلن جوشی مقاوم در برابر اثرات شیمیایی مانند خوردگی و تأثیرات محیطی هستند. این ویژگی باعث می‌شود که این لوله‌ها برای انتقال آب، فاضلاب و مواد شیمیایی مناسب باشند.
 • عدم نیاز به مواد افزودنی: در جوشکاری پلی اتیلن جوشی، نیازی به استفاده از چسبندگی یا مواد اتصال دهنده نیست. این امر باعث می‌شود که نگرانی در مورد عمر مفید چسبندگی یا خرابی مواد اتصال دهنده کاهش یابد.
 • ضدخوردگی: لوله‌های پلی اتیلن جوشی مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی هستند و برای استفاده در محیط‌های خارجی و شرایط آب و هوایی متنوع مناسب هستند.

مغزی پلی اتیلن پیچی چیست

مغزی پلی اتیلن پیچی (Polyethylene Screwed Fitting) یک نوع اتصالات است که برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن در سیستم‌های لوله‌کشی استفاده می‌شود. این اتصالات شامل یک مغز (با قسمت داخلی مسطح و پیچی) و یک پیچ است که به وسیلهٔ پیچ و مهره به هم متصل می‌شوند.

مغزی پلی اتیلن پیچی به عنوان یک روش سریع و آسان برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن استفاده می‌شود. فرآیند نصب این اتصالات شامل مراحل زیر است:

 1. قطع لوله: ابتدا لوله‌های پلی اتیلن را به طول مورد نیاز ببرید و سطح برش‌ها را صاف کنید.

 2. تهیه مغز: مغزی پلی اتیلن پیچی را انتخاب کنید که با قطر و نوع لوله‌هایتان سازگار باشد. معمولاً مغزها از پلی اتیلن با کیفیت بالا ساخته می‌شوند.

 3. نصب مغز: مغز را روی یکی از سرهای لوله قرار داده و با استفاده از پیچ و مهره، آن را به لوله بچسبانید. پیچ و مهره باید به اندازه کافی فشار داده شوند تا اتصال محکمی بین لوله و مغز ایجاد شود.

 4. تکمیل نصب: این عمل را برای سر دیگر لوله نیز تکرار کنید. سپس با استفاده از دستگاه مناسب، اتصالات را بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که هیچ نشتی وجود ندارد. در صورت لزوم، می‌توانید از مهره‌ها برای تنظیم فشار و جلوگیری از نشتی استفاده کنید.

مزایای استفاده از مغزی پلی اتیلن پیچی شامل موارد زیر می‌شود:

 1. سرعت و آسانی نصب: نصب اتصالات مغزی پلی اتیلن پیچی بسیار سریع و آسان است. این اتصالات بدون نیاز به وقت و هزینه‌های بالا نصب می‌شوند.

 2. اتصال قوی: مغزی پلی اتیلن پیچی اتصالات قوی و محکمی را بین لوله‌های پلی اتیلن ایجاد می‌کند. این اتصالات مقاوم در برابر فشار و تغییرات دما هستند و نشتی را به حداقل می‌رسانند.

 3. انعطاف پذیری: مغزی پلی اتیلن پیچی قابلانعطاف پذیری استفاده در سیستم‌های لوله‌کشی با قطرها و نوع‌های مختلف لوله‌ها. این اتصالات قابلیت تنظیم و جداکردن مجدد را دارند، که امکان تغییرات و تعمیرات در سیستم را فراهم می‌کند.

توجه داشته باشید که توصیف فوق برای معرفی کلی مغزی پلی اتیلن پیچی است. برای جزئیات بیشتر در مورد این نوع اتصالات و استفاده‌های خاص آنها، به استانداردها و راهنماهای مربوطه در صنعت لوله‌کشی مراجعه کنید. همچنین، همواره بهتر است با تأیید و راهنمایی فنی از تأمین‌کننده یا متخصصان مجرب در این زمینه مشورت کنید.

کمربند پلی اتیلن پیچی در اتصالات پلی اتیلن چیست

کمربند پلی اتیلن پیچی (Polyethylene Screwed Belt) یک نوع اتصال در سیستم‌های لوله‌کشی پلی اتیلن است. این نوع اتصال برای اتصال و اتصال دو سر لوله پلی اتیلن با قطرهای مختلف استفاده می‌شود.

کمربند پلی اتیلن پیچی شامل یک قطعه پلاستیکی است که در آن یک پیچ پلاستیکی داخلی قرار دارد. این پیچ به وسیلهٔ یک مهره پلاستیکی در محل خود قرار می‌گیرد. با فشردن مهره، پیچ به صورت پیچیده شده و بر روی سطح لوله فشرده می‌شود. این فشار باعث ایجاد اتصال محکم بین دو لوله می‌شود.

مزایای استفاده از کمربند پلی اتیلن پیچی عبارتند از:

 1. سرعت و آسانی نصب: نصب کمربند پلی اتیلن پیچی بسیار ساده و سریع است. نیازی به استفاده از ابزارهای ویژه یا تجهیزات پیچیده نیست و می‌توان آن را به راحتی با دست نصب کرد.

 2. اتصال قوی: کمربند پلی اتیلن پیچی اتصالات قوی و محکمی را بین دو سر لوله ایجاد می‌کند. این اتصالات مقاوم در برابر فشار و نیروهای خارجی هستند و می‌توانند با مواد شیمیایی مختلف سازگار باشند.

 3. انعطاف پذیری: این نوع اتصال قابلیت تنظیم و جداسازی را دارد، که به کاربر امکان می‌دهد لوله‌ها را به راحتی جدا کرده و تغییرات در سیستم انجام دهد.

 4. مقاومت در برابر خوردگی: پلی اتیلن مقاومت بالایی در برابر خوردگی دارد، بنابراین کمربند پلی اتیلن پیچی می‌تواند در برابر عوامل خورنده مانند آب، شیمیایی‌ها و اسیدها مقاومت کند.

قیمت اتصالات پلی اتیلن

برای استعلام قیمت و خرید اتصالات پلی اتیلن با کارشناسان پشتیبانی پایپ لاین تماس حاصل نمایید.فرزانه پارسا   09120942139